Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží na webových stránkách http://www.eshop.fieldtarget.cz/ a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Prodávajícím a provozovatelem obchodu je Marta Růžičková, Písečná 445/15, 182 00, Praha 8 - Troja, IČO: 01239252, vedená Živnostenským úřadem pro městskou část Praha 8 (dále jen prodávající).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1. 1. 2014.

Číslo bankovního účtu: 2900342398/2010

IBAN: CZ2620100000002900342398

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

2. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu http://www.eshop.fieldtarget.cz/ je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.
Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit, uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.
Uzavřením kupní smlouvy se Obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

3. Způsob dopravy

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z kupní smlouvy určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou kupujícím při vytvoření objednávky.
Prodávající odesílá zboží na adresu uvedenou kupujícím při uzavření kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky dle aktuálního ceníku.
V případě zaslání zboží do zahraničí si prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

4. Způsob platby

Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží je možné uhradit následujícím způsobem:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
- v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele (na dobírku)
- v hotovosti při osobní odběru na adrese provozovatele
V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností kupujícího v takovém případě uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6. Dodání zboží

Dodací lhůta, je-li u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.
Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží v nebližším možném termínu odeslat.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.
Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení.
Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží. Kupující musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.
Pokud kupující využije práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, prodávající vrátí kupujícímu na bankovní účet celou zaplacenou částku včetně poštovného za těchto podmínek:
- kupující oznámí odstoupení od smlouvy na email prodávajícího eshop@fieldtarget.cz
- kupující odešle zásilku prodávajícímu do 14-ti kalendářních dnů od obdržení zboží na adresu: Marta Růžičková, Písečná 445/15, 182 00, Praha 8 - Troja
- zboží bude vráceno kompletní, neporušené a nepoužívané
- zásilka bude obsahovat kopii nebo originál dokladu o prodeji
- zboží bude zpět zasláno jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty, poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit kupující
Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího e-mailem na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.
Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.

8. Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynují jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
- jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud toto není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že dojde k poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem).

9. Reklamace zboží

Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu na adrese prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy.
Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.
V případě reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši).
Postup uplatnění reklamace:
- o reklamaci je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího emailem na adrese eshop@fieldtarget.cz a následně odeslat zásilku s kopií dokladu o koupi na adresu: Marta Růžičková, Písečná 445/15, 182 00, Praha 8 - Troja
- v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o koupi, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace
- prodávající neakceptuje odeslání zboží na dobírku

10. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se Zákonem o ochraně údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího. Kupující odesláním objednávky nebo dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

11. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasem s obchodními podmínkami akceptuje vystavení účtu v elektronické podobě a zaslání na e-mail nebo vystavení na zákaznický účet registrovaného zákazníka.